POLÍTICA DE PRIVACITAT

En utilitzar el lloc web a través d’aquest, ALBA Adéus, S.C.P. (Adéus a partir d’ara) pot recaptar les seves dades personals. Per a Adéus, la privacitat i protecció de les seves dades personals és important. Per això, manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment i, a aquest efecte, ha elaborat la present política de privacitat (“Política de Privacitat”).

Cada vegada que usa aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat i la política de cookies vigent a cada moment, havent de revisar aquests textos per a comprovar que està conforme amb ells. En aquest sentit, Adéus es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat en funció de noves exigències legislatives, reglamentàries, per motius de seguretat o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions de les autoritats de control en matèria de protecció de dades.

Cada vegada que es produeixi un canvi en la Política de Privacitat, s’informarà els usuaris d’aquest canvi a través del lloc web o l’enviament de comunicacions i se’ls sol·licitarà, en cas de ser necessari, que prestin de nou el seu consentiment a la política modificada.

El responsable del tractament de les dades personals que ens aporta serà ALBA Adéus, S.C.P., amb domicili social en C/ Santiago Sobreques 8, 2-2, 17005, Girona.

Les finalitats seran, sobre la base de les funcionalitats de les quals faci ús, les següents: atendre les sol·licituds que ens plantegi en contactar amb nosaltres; proporcionar-li informació sobre els serveis i productes d’Adéus en el cas que així ens ho sol·liciti, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic. Pots canviar les teves preferències amb relació a l’enviament de tals comunicacions comercials sol·licitant-lo a través de l’enllaç proporcionat a aquest efecte al final dels correus electrònics; en el cas que ens aporti dades personals de tercers, vostè es responsabilitza d’haver informat i haver obtingut el consentiment d’aquests perquè Adéus els utilitzi per a atendre les sol·licituds que vostè o dita tercera ens plantegi.

La base jurídica del tractament és el consentiment dels usuaris. En utilitzar el lloc web, sol·licitar informació o posar-se en contacte amb Adéus, i cada vegada que es produeixi un canvi en la Política de Privacitat, els usuaris accepten expressament la recollida i tractament de les seves dades personals, de conformitat amb aquesta Política de Privacitat.

Adéus pot valer-se d’altres empreses per a la prestació de determinats serveis sota l’encàrrec i les instruccions d’Adéus, com són l’assessoria fiscal i comptable, màrqueting o manteniment del lloc web. Per a la prestació dels serveis per compte d’Adéus, aquestes terceres empreses poden necessitar accedir a una certa informació i dades dels usuaris. Adéus garanteix que, en tals casos, aquestes terceres parts tenen un accés limitat a la informació dels usuaris, restringit únicament a aquelles dades necessàries per a l’execució de les tasques encomanades i han signat un contracte per encàrrec de tractament amb Adéus, pel qual han quedat obligades a no revelar les dades ni a utilitzar-los per a fins diferents dels encomanats.

D’igual manera, Adéus podrà comunicar les seves dades personals quan així se li requereixi per llei, en un procediment judicial, o per a investigar una activitat sospitosa.

Adéus, en cap cas, durà a terme transferències internacionals de les seves dades personals a cap tercer país o organització internacional que es trobi fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

De conformitat amb la legislació aplicable, Adéus es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l’exercici dels seus drets d’accés a les dades personals, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Aquest exercici serà efectuat mitjançant carta dirigida a l’adreça anteriorment indicada a l’atenció de “Drets LOPD” o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@adeus.com. En cas necessari, podrem sol·licitar-li còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Adéus conserva les seves dades personals mentre siguin necessaris per a prestar els serveis, estigui en vigor la relació entre Adéus i vostè i no manifesti la seva oposició al tractament de les seves dades personals i, fins i tot, una vegada finalitzada la relació, mentre sigui necessari per a prestar els serveis, mantenir la seguretat i evitar casos de frau i abús o de qualsevol altra forma sigui legalment requerit.

En cas que algun dels usuaris consideri que Adéus no compleix amb la normativa en matèria de protecció de dades personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Vostè per la present garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació d’aquests. Qualsevol pèrdua o mal causat al lloc o a la persona responsable del lloc web o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de vostè.