TERMES I CONDICIONS GENERALS

Els presents termes i condicions generals (“Termes i Condicions”) s’aplicaran a la vostre utilització del lloc web https://adeus.es/ (d’ara endavant, el “lloc web”) propietat d’ALBA Adéus, S.C.P. (Adéus a partir d’ara), amb domicili social en C/ Santiago Sobreques 8, 2-2, 17005, Girona, i proveïda de Número d’Identificació Fiscal (N. I. F.) número J-55226237.

En utilitzar el lloc web vostè accepta el contingut d’aquests Termes i Condicions, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament el seu contingut. 

Adéus es reserva el dret a modificar el contingut d’aquests Termes i Condicions, per la qual cosa vostè haurà de llegir-los cada vegada que utilitzi el lloc web, ja que seran aplicable aquells que es trobin vigents en la data d’utilització d’aquest. 

1.- Propietat intel·lectual i industrial

  1. Vostè reconeix que tots els elements del lloc web, la informació i materials continguts en aquest, marques, dissenys, logos, icones, botons, noms de domini, textos, fotografies, vídeos, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, drets de propietat intel·lectual o industrial, així com drets d’imatge són titularitat d’Adéus, els seus titulars, i es compromet a respectar tals drets.
  2. Tret que fos autoritzat per Adéus o, si és procedent, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, vostè no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. Vostè haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització del lloc web únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests.

2.- Responsabilitat i exclusió de garanties

  1. Adéus únicament respondrà dels danys que vostè pugui sofrir a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’Adéus. Vostè reconeix i accepta que la utilització del lloc web es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com l’accés als serveis i productes que ofereix es realitza sota el seu sencer risc i responsabilitat.
  2. Adéus actuarà diligentment, segons els usos generalment acceptats en el sector, per a evitar la presència en el lloc web de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el seu sistema informàtic, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.
  3. Adéus no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web i, en particular, no es fa responsable dels continguts que puguin arribar a inserir els usuaris del lloc web. Adéus no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, els presents Termes i Condicions, la moral i bons costums generalment acceptades, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.
  4. Adéus no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:
   1. Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Adéus que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel lloc web.
   2. Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.
   3. Perjudicis que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del lloc web i que no siguin atribuïbles a Adéus.
   4. La impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Adéus, degudes a vostè, a tercers, o a supòsits de força major. En el cas que es posin a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre altres, enllaços o links, bàners, botons, etc.), directoris i eines de recerca que li permetin accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers, Adéus no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que hi puguin haver-se del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, així com a la qualitat, licitud i utilitat de la informació i continguts i serveis existents en els llocs enllaçats

3.- Atenció al client

 1. Vostè pot contactar amb el nostre equip d’Atenció al Client en: info@adeus.es

4.- Llei aplicable i fòrum

  1. Excepte disposició legal en contra, els presents termes i condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb la llei espanyola, i qualsevol conflicte sotmetrà als tribunals de la ciutat de Girona.
  2. Li facilitem així mateix un enllaç a la pàgina informativa que ha desenvolupat la Comissió Europea sobre la plataforma de resolució extrajudicial de disputes referides a contractació online amb consumidors: Plataforma UE Litigis en Línia. Podrà presentar reclamacions a través de la plataforma online esmentada per a solucionar controvèrsies legals a través del següent link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.- Política de privacitat

  1. En utilitzar el lloc web, Adéus pot recaptar les seves dades personals. 
  2. Per a Adéus, la privacitat i protecció de les seves dades personals és rellevant. Per això, manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment i, a aquest efecte, ha elaborat la present política de privacitat (“Política de Privacitat”).
  3. Cada vegada que usa aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat i la política de cookies vigent a cada moment, havent de revisar aquests textos per a comprovar que està conforme amb ells. En aquest sentit, Adéus es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat en funció de noves exigències legislatives, reglamentàries, per motius de seguretat o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions de les autoritats de control en matèria de protecció de dades. Cada vegada que es produeixi un canvi en la Política de Privacitat, s’informarà els usuaris d’aquest canvi a través del lloc web o l’enviament de comunicacions i se’ls sol·licitarà, en cas de ser necessari, que prestin de nou el seu consentiment a la política modificada.
  4. Les finalitats seran, sobre la base de les funcionalitats de les quals faci ús, les següents: 
   1. atendre les sol·licituds que ens plantegi en contactar amb nosaltres;
   2. proporcionar-li informació sobre els serveis i productes d’Adéus en el cas que així ens el sol·liciti, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic. Pots canviar les teves preferències amb relació a l’enviament de tals comunicacions comercials sol·licitant-lo a través de l’enllaç proporcionat a aquest efecte al final dels correus electrònics; 
   3. en el cas que ens aporti dades personals de tercers, vostè es responsabilitza d’haver informat i haver obtingut el consentiment d’aquests perquè Adéus els utilitzi per a atendre les sol·licituds que vostè o dita tercera ens plantegi; 
   4. La base jurídica del tractament és el consentiment dels usuaris. En utilitzar el lloc web, sol·licitar informació o posar-se en contacte amb Adéus, i cada vegada que es produeixi un canvi en la Política de Privacitat, els usuaris accepten expressament la recollida i tractament de les seves dades personals, de conformitat amb aquesta Política de Privacitat. 
   5. Adéus pot valer-se d’altres empreses per a la prestació de determinats serveis sota l’encàrrec i les instruccions d’Adéus, com són l’assessoria fiscal i comptable, màrqueting o manteniment del lloc web. Per a la prestació dels serveis per compte d’Adéus, aquestes terceres empreses poden necessitar accedir a una certa informació i dades dels usuaris. Adéus garanteix que, en tals casos, aquestes terceres parts tenen un accés limitat a la informació dels usuaris, restringit únicament a aquelles dades necessàries per a l’execució de les tasques encomanades i han signat un contracte per encàrrec de tractament amb Adéus, pel qual han quedat obligades a no revelar les dades ni a utilitzar-los per a fins diferents dels encomanats. D’igual manera, Adéus podrà comunicar les seves dades personals quan així se li requereixi per llei, en un procediment judicial, o per a investigar una activitat sospitosa.
   6. Adéus, en cap cas, durà a terme transferències internacionals de les seves dades personals a cap tercer país o organització internacional que es trobi fora de la Unió Europea o o de l’Espai Econòmic Europeu.
   7. De conformitat amb la legislació aplicable, o de l’Espai Econòmic Europeu es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l’exercici dels seus drets d’accés a les dades personals, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Aquest exercici serà efectuat mitjançant carta dirigida a l’adreça anteriorment indicada a l’atenció de “Drets LOPD” o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@adeus.es. En cas necessari, podrem sol·licitar-li còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui. 
   8. Adéus conserva les seves dades personals mentre siguin necessàries per a prestar els serveis, estigui en vigor la relació entre Adéus i vostè i no manifesti la seva oposició al tractament de les seves dades personals i, fins i tot, una vegada finalitzada la relació, mentre sigui necessari per a prestar els serveis, mantenir la seguretat i evitar casos de frau i abús o de qualsevol altra forma sigui legalment requerit. 
   9. En cas que algun dels usuaris consideri que Adéus no compleix amb la normativa en matèria de protecció de dades personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
   10. Vostè per la present garanteix que les dades personals proporcionades són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació d’aquests. Qualsevol pèrdua o mal causat al lloc o a la persona responsable del lloc web o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de vostè.